Wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Od dzisiaj, 9 lutego 2022 r. obowiązują nowe stopy procentowe NBP. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP, w tym poziom stopy lombardowej z 2,75 % do 3,25 %.

Oznacza to wzrost odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z 8,00 % do 8,50 % w stosunku rocznym.

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.