Dotychczasowe wzory deklaracji i informacji.

Od 1 lipca 2019 r. podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wykonując obowiązek złożenia informacji i deklaracji, korzysta ze wzorów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniach:

  • z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104),
  • z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105),
  • z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126).

Jak powinien postąpić podatnik w przypadku gdy chciałby skorygować złożoną deklarację dotyczącą podatku za rok 2018?

Na jakim wzorze podatnik powinien złożyć informację dotycząca nieruchomości nabytej w stycznia 2019r.?

Na te pytania odpowiedź znajduje się w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). Przepisami art. 4, art. 6 oraz art. 19 tej ustawy, upoważnienie do określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego otrzymał minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Natomiast dodatkową regulację zawiera art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to zatem, że w przypadku deklarowania/korygowania podatku za okres przed 1 lipca 2019 r. oraz wykonywania obowiązku złożenia informacji/korygowania informacji dotyczącej okresu przed 1 lipca 2019 r. podatnik składa informację lub deklarację na wzorach formularzy określonych uchwałami rady gminy obowiązujących w danym roku podatkowym.