Sprawozdania z podatków w styczniu 2022 r.

Koniec roku podatkowego zawsze oznacza dodatkowe obowiązki – jednym z nich jest obowiązek sporządzenia sprawozdań dotyczących podatków i opłat. W styczniu 2022 r.- pierwszym miesiącu nowego roku, niezbędne jest sporządzenie i przekazanie sprawozdań: SP-1 (część A) dotyczącego 2022 r. oraz Rb-27S za grudzień 2021 r.

Do dnia 10 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie podatkowe SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania podatkowego SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynika z art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania, terminy i sposób przekazywania oraz sporządzania sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju u Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. poz. 2455).

Część A sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie 2022 r. organ podatkowy przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 10 stycznia 2022 r. za pośrednictwem systemu BeSTi@.

Część A sprawozdania obejmuje dane dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna.

Dane wykazuje się zgodnie z treścią uchwał rady gminy obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

W przypadku gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna, w sprawozdaniu wykazuje się średnią cenę skupu żyta lub średnią cenę sprzedaży drewna, ustalone na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujące w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna.

W przypadku nieobniżania średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna system informatyczny, po wprowadzeniu średnich cen zgodnych z komunikatem GUS, na podglądzie wydruku sprawozdania wprowadza komunikat „Średniej ceny nie obniżono”.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce SP-1 wyjaśnienia i komunikaty dostępny jest materiał informacyjny pt.: Sposób odwzorowania przykładowej uchwały w części 4 Sprawozdania SP-1.

Sprawozdanie miesięczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania Rb-27S – sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju u Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 z późn. zm.). Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S określa załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia “Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, natomiast terminy przekazywania sprawozdań określa załącznik nr 40 do ww. rozporządzenia “Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/
jednostki samorządu terytorialnego sporządza się m. in. z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki budżetowe przekazują sprawozdanie miesięczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za grudzień 2021r. do dnia 10 stycznia 2022 r. do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki budżetowe wypełniają sprawozdanie jednostkowe za miesiąc grudzień w zakresie wpływów planowanych i wykonanych.

Do dnia 24 stycznia 2022 r. *

Sprawozdanie miesięczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdanie miesięczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za grudzień 2021 r. do dnia 24 stycznia 2022 r. do regionalnej izby obrachunkowej w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

Gminy oraz związki jednostek samorządu terytorialnego wypełniają sprawozdanie jednostkowe za miesiąc grudzień w zakresie wpływów planowanych i wykonanych.

* ustawowy termin złożenia to 22 stycznia, natomiast w przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin złożenia sprawozdania to pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.