Zmiana stawki opłaty w trakcie miesiąca.

Dzisiejszy wpis to przedruk artykułu, który zamieściłam ponad 3 lata temu, w listopadzie 2018 r., na poprzednio prowadzonej stronie Podatkowego Referatu. Nic nie stracił na swej aktualności 🙂

Od kiedy obowiązuje opłata wg zmienionej stawki w przypadku wejścia w życie uchwały w sprawie ustalenia stawki w trakcie miesiąca?

Odpowiedź na to pytanie zawiera wyrok WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 1111/17.

W przedmiotowej sprawie rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując w § 4 uchwały, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Akt prawa miejscowego opublikowany został w Dzienniku Urzędowym w dniu 3 lipca 2017 r., a zatem uzyskał moc obowiązującą z dniem 18 lipca 2017 r.

Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy publikowane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ustawy). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1 ustawy).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą obejmująca okres miesiąca kalendarzowego, co wywieść można z art. 6i ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten wskazuje, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstaje: 1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część miesiąca. Niedopuszczalne jest również proporcjonalne naliczenie opłaty według różnych stawek (uwzględniającej w części stare i nowe stawki).

Wprowadzenie “nowej” stawki opłaty uchwałą, która weszła w życie w trakcie miesiąca, nie uzasadnia jej zastosowania do naliczenia opłaty za miesiąc, w którym akt prawa miejscowego uzyskał moc obowiązującą. “Nowa” stawka może być podstawą naliczenia opłaty dopiero za kolejny miesiąc, następujący po miesiącu wejścia w życie uchwały określającej wysokość tej opłaty.