Wyłączenie z opodatkowania a zwolnienie z podatku.

Pierwszy wpis w 2022 r. rozpocznę od życzeń. 
Życzę czytelnikom Podatkowego Referatu: 
1) prostych sprawy podatkowych, a w przypadku spraw skomplikowanych bezbłędnych rozstrzygnięć,
2) polubienia swoich podatków i opłat, wymiarów i księgowań.
Dobrego Roku w Podatkach ?

Początek roku podatkowego oznacza konieczność ustalenia nie tylko tego co jest przedmiotem opodatkowania w zakresie danego podatku/opłaty, ale również odróżnienia zwolnień podatkowych od wyłączeń z opodatkowania.

Zwrot legislacyjny “nie podlegają” oznacza, że ustawodawca określoną kategorię przedmiotową wyłączył spod działania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wyłączenia są wyrazem całkowitego braku zainteresowania ustawodawcy określonymi kategoriami stanów faktycznych lub prawnych, a więc określone sytuacje i stany w ogóle nie są objęte zakresem przedmiotowym danego podatku lub opłaty (por. B. Brzeziński, Prawo podatkowe, Toruń 1999, s. 37)*.

Zwolnienia dotyczą natomiast stanów faktycznych, które objęte są obowiązkiem podatkowym, ale ustawodawca – kierując się pewnymi względami – uwalnia od podatku takie zdarzenia lub przedmiot. W wyniku zwolnienia, pomimo istnienia obowiązku podatkowego, nie dochodzi więc do powstania zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wskazanych w ustawie podatkowej stanów faktycznych i prawnych (por. A. Hanusz, Zwolnienia i wyłączenia w podatku od nieruchomości, Finanse komunalne 2006 nr 12, s. 25).*

Zwolnienie od podatku wiąże się z obowiązkiem składania deklaracji oraz informacji. Zasada ta dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W podatku od nieruchomości obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w tym również zwolnień na mocy uchwał rady gminy), co wynika z art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie wykazuje się natomiast w deklaracji i informacji dotyczącej podatku od nieruchomości zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych w art. 1b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uregulowanych w innych ustawach.

W podatku rolnym 0bowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym, również zwolnień na mocy uchwał rady gminy (art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym).

W podatku leśnym obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym również zwolnień na mocy uchwał rady gminy) na co wskazuje art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.

Obowiązek składania deklaracji nie dotyczy natomiast przedmiotów opodatkowania zwolnionych z podatku od środków transportowych. Deklaracja na podatek od środków transportowych obejmuje wyłącznie środki transportowe będące przedmiotem opodatkowania.

W przypadku wyłączenia z opodatkowania na podatniku nie ciąży obowiązek składnia deklaracji lub informacji. Określone przedmioty pozostają poza przepisami ustaw podatkowych.

Przykładowo, zwolnienia z podatku od nieruchomości określa art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

*Wyrok NSA z dnia 13.01.2015 r. sygn akt. II FSK 285/13.