Odpis 1,5% dotyczy podatku rolnego a nie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Pytanie 1: Jak wyliczyć 1,5 % należnego podatku rolnego do przekazywania na rzecz uprawnionego podmiotu, stosownie do art. 6d ust. 1 ustawy o podatku rolnym, w przypadku łącznego zobowiązania pieniężnego?

Odpowiedź: Łączne zobowiązanie pieniężne jest jedynie formą poboru należnego zobowiązania podatkowego obejmującego m. in. podatek rolny.

Zgodnie bowiem z art. 6c ustawy o podatku rolnym osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego organ podatkowy pobiera w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Oznacza to zatem, że kwotę w wysokości “1,5% należnego podatku rolnego” oblicza się jako 1,5 % kwoty podatku rolnego w ramach pobieranego łącznego zobowiązania pieniężnego. Do obliczenia kwoty nie bierze się pod uwagę kwoty podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.