Wyłączenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Stosownie do art. 25 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy (tj. jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby związanej z tym kierownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli).

Stosownie do art. 33 ustawy o samorządzie gminnym kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt, burmistrz, prezydent miasta podlega zatem wyłączeniu od załatwienia sprawy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dotyczących jego osoby lub małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

Krewni w linii prostej pierwszego stopnia to ojciec, matka, syn, córka.

Krewni w linii prostej drugiego stopnia to dziadek, babka, wnuk, wnuczka.

Krewni w linii bocznej drugiego stopnia to brat, siostra.

Powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia to ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna.

Powinowaci w linii bocznej drugiego stopnia to brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata, mąż siostry.

Zgodnie z art. 26 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku wyłączenia danego organu sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę albo organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ.

W przypadku wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dotyczących wójta, burmistrza, prezydent miasta lub małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ wyższego stopnia najczęściej wyznacza inny organ do załatwienia sprawy.