Gmina jako podatnik podatków lokalnych.

Gmina jako osoba prawna jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych, stosownie do art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym w związku z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. W zakresie ww. podatków gmina jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, deklarację na podatek leśny oraz deklarację na podatek od środków transportowych. Przedmioty zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gminy wykazuje w załączniku ZDN-2.

Budowle lub ich części będące własnością gminy będące własnością gminy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z czym budowle te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli celem działalności podmiotu jest zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zadań własnych gminy działalność taka nie jest działalnością gospodarczą. Budowle służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nie są budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (pismo Ministerstwa Finansów z 16.10.2015 r. nr PL-LS.834.107.2015).

Publikacja „Gmina jako podatnik podatków lokalnych” przedstawia Gminę jako podatnika, na którym ciążą takie same prawa i obowiązki jak na innych podatnikach podatków lokalnych, czego wyrazem jest m. in. obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Publikacja zawiera w szczególności opis następujących zagadnień:

  1. Gmina jako osoba prawna będąca podmiotem podatków lokalnych. Regulacje dotyczące osobowości prawnej gminy w przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o samorządzie gminnym. reprezentowanie gminy jako podatnika.
  2. Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości. Grunty oraz budynki i ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku gminy. Wyłączenie z opodatkowania budowli lub ich części. Problematyka budowli służących realizacji zadań własnych gminy – najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność gminy. Podstawa opodatkowania – dane z ewidencji gruntów i budynków.
  3. Nieruchomości stanowiące własność gminy lub będące w trwałym zarządzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nieruchomość zajęta na potrzeby urzędu gminy. Grunty będące własnością gminy zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych gminnych. Wyłączenie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie przedmiotów wyłączonych z opodatkowania.
  4. Grunty oraz budynki lub ich części, stanowiące własność gminy zwolnione od podatku od nieruchomości.  Przesłanka zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części stanowiących własność gminy – oddanie w posiadanie. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie przedmiotów zwolnionych z opodatkowania.
  5. Zasady opodatkowania w przypadku nieruchomości będącej własnością gminy położonej na terenie innej gminy.
  6. Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy. Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości z wyłączenie udziału w prawie własności gminy korzystającej z wyłączenia lub zwolnienia z podatku od nieruchomości.
  7. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości składana przez gminę. Sporządzenie załącznika ZDN-2.
  8. Gmina jako podmiot wyłączony z obowiązku podatkowego w podatku rolnym. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem rolnym użytków rolnych gminy. Wyłączenie obowiązku składania deklaracji na podatek rolny.
  9. Gmina jako podatnik podatku leśnego. Las stanowiący własność gminy jako przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym. Deklaracja w sprawie podatku leśnego składana przez gminę. Sporządzenie załącznika ZDL-1.
  10. Gmina jako podatnik podatku od środków transportowych. Środek transportowy stanowiący własność gminy podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych składana przez gminę.

Publikacja “Gmina jako podatnik podatków lokalnych” do nabycia pod linkiem: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Gmina-jako-podatnik-podatkow-lokalnych/283