Umorzenie z urzędu zaległości podatkowej.

Zgodnie z art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, czyli może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę, w przypadku gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Umorzenie zaległości podatkowych z urzędu jest możliwe w przypadku gdy kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu upadłościowym, o czym stanowi art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa. W tym przypadku decyzję umarzającą zaległość podatkową pozostawia się w aktach sprawy.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie umorzeń zaległości podatkowych nie wykazuje się kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że w sprawozdaniu Rb-27S nie wykazuje się kwoty umorzenia zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę wynikającej z decyzji w sprawie umorzenia w związku z zakończonym lub umorzonym postępowaniu upadłościowym podatnika.