Możliwość podłączenia JST do CRPO.

Organy podatkowe jst mają możliwość podłączenia własnych systemów obsługujących podatki i opłaty lokalne do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Umożliwia to API CRPO – interfejs programistyczny CRPO do systemów informatycznych organów podatkowych.

API CRPO (interfejs programistyczny do systemów informatycznych) to funkcjonalność udostępniona w ramach Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, która poprzez podłączenie do systemu źródłowego organu podatkowego (Jednostki Samorządu Terytorialnego) kieruje zapytanie do CRPO przez podanie identyfikatora podatkowego mocodawcy NIP/PESEL bądź zagranicznego identyfikatora podatkowego. System automatycznie wyszukuje aktualne (na dzień zapytania) pełnomocnictwa w postaci listy z danymi pełnomocnika/pełnomocników oraz datami końca ważności udzielonych
im pełnomocnictw.

Dane uzyskane przez organy podatkowe z CRPO mogą być wykorzystywane wyłącznie w prowadzonych sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organu podatkowego.

W celu integracji z usługą organ podatkowy (JST) musi przekazać Szefowi KAS atrybuty posiadanej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki wydanej przez centrum certyfikacji lub certyfikat X.509 klucza publicznego kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jednostki.

Wniosek o dostęp do API CRPO należy przesłać w formie pisma ogólnego przez ePUAP do Szefa KAS na adres skrytki ePUAP: /wy0h4js38r/crpo

Pismo musi być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę kierującą jednostką. W piśmie należy wskazać: dane jednostki organizacyjnej (pełna nazwa, NIP, REGON, adres siedziby), imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail administratora systemu, liczbę przekazywanych pieczęci elektronicznych (wymienić nazwy pieczęci) i dołączyć pliki jako załączniki.

Zainteresowane JST proszone są o kontakt na adres skrytki ePUAP lub za pośrednictwem poniższego e-maila. Centrum Kompetencyjne CRPO w Wieluniu:

  • elektronicznie – za pośrednictwem e-maila: crpo.wielun@mf.gov.pl
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 43 843-9150 wew. 373, 378, 372.

Szczegółowe informacje: API CRPO dla JST.