Właściwość rzeczowa i miejscowa – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Właściwość rzeczową i właściwość miejscową zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym określa art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z ww. przepisem wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Oznacza to, że do przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uprawniony jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Natomiast, w zakresie właściwości miejscowej, uprawnionym do przyznania zwrotu podatku akcyzowego jest wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Miejsce położenia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego wyznacza zatem miejsce złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego i wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zasadę określoną w 5 ust. 1 ustawy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej odzwierciedla treść wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W część I wniosku “Miejsce składania wniosku” należy wskazać wójta, burmistrz (prezydent miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Projekt rozporządzenia sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został zamieszczony we wpisie z dnia wczorajszego; “Projekt wniosku o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.”

Warsztaty online dotyczące zasad przyznawania w 2024 r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów odbędę się 1 lutego br. “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.“: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-w-2024-r.-1-lutego-2024-r.-warsztaty-online/281