Rozstrzygnięcie w decyzji dotyczącej odpowiedzialności spadkobierców.

Stosownie do art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji.

Organ podatkowy prowadząc postępowanie ustala stan faktyczny sprawy, odpowiedzialność spadkobierców i jej zakres. Z tego też tytułu w oparciu o dane mu znane określa należności, o których mowa w art. 98 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa (zakres przedmiotowy) i spadkobierców odpowiedzialnych za te należności (zakres podmiotowy). Odpowiedzialność przed działem spadku określa się jako solidarną, a po dziale spadku – jako odnoszącą się do wysokości ich udziału w spadku. Zaznaczyć przy tym należy, że podmiotowy zakres odpowiedzialności spadkobierców organ określa w oparciu o posiadane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, albo europejskie poświadczenie spadkowe.

Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców, jak każda decyzja podatkowa wydawana w oparciu o przepisy art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powinna zawierać rozstrzygnięcie (pkt 5 § 1 art. 210). Rozstrzygnięcie decyzji jest najważniejszym składnikiem decyzji, określa bowiem skutki prawno-podatkowe wynikające ze stanu faktycznego ustalonego przez organ podatkowy.

Rozstrzygnięcie decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobierców powinno wskazywać:

  • spadkobierców odpowiedzialnych za należności,
  • należności (rodzaj – zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, koszty upomnienia, koszty postępowania egzekucyjnego, tytuł należności – podatek, opłata , okres którego dotyczy należność, wysokość każdej z należności),
  • charakter odpowiedzialności – odpowiedzialność solidarna albo odpowiedzialność ustalona w stosunku do wielkości udziałów,
  • termin płatności należności – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.