Projekt nowych wzorów tytułów wykonawczych.

Na stronach RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Planowane zmiany wzorów tytułów wykonawczych wynikają ze zmian, które wejdą w życie z dniem 25.03.2024 r., a zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Aktualnie obowiązujące wzory tytułów wykonawczych TW-1 i TW -3 (stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej), mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, tj. do 25.09.2024 r.