Obowiązek wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego – należność poniżej 160 zł.

Zgodnie z art. 6 § 1 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

art. 6 § 1 w zdaniu drugim ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzono zatem odstępstwo od zasady nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku. Tym samym umożliwiono wierzycielowi czasowe odstąpienie od tych czynności, gdy łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie tej należności i kosztów upomnienia nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia.

Powstrzymywanie się przez wierzyciela od podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych gdy łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie tej należności i kosztów upomnienia nie przekroczy 160 zł, nie jest dopuszczalne w okresie 6-miesiecy do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej.

Oznacza to zatem, że w odniesieniu do należności pieniężnej za 2018 r. której wysokość wraz z odsetkami za zwłokę nie przekracza 160 zł i równocześnie dla której termin przedawnienia upływa 1 stycznia 2024 r. obowiązkowe jest przesłanie upomnienia w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oznacza to również, że w odniesieniu do należności pieniężnej za 2018 r. której wysokość wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia nie przekracza 160 zł i równocześnie dla której termin przedawnienia upływa 1 stycznia 2024 r. obowiązkowe jest wystawienie tytułu wykonawczego w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

O terminie przesyłania upomnienia oraz wystawienia tytułu wykonawczego stanowi również § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083). Jeżeli wysokość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia wówczas upomnienie przesyła się przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.