Rejestr zastawów skarbowych.

Jednym ze sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego uregulowanego w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa jest forma zastawu zwana zastawem skarbowym.

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastaw skarbowy przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego (czyli również gminie) z tytułu m. in. zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości (bez opłat).

Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu, a zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny.

Rejestr zastawów skarbowych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/rzsw

Aplikacja umożliwia bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, bez danych o podmiocie, którego zaległości ten zastaw dotyczy.