NIP/Pesel jako element wniosku.

Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek umieszczenia identyfikatora podatkowego we wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej?

Odpowiedź: Elementy każdego podania (czyli stosownie do art. 168 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wniosku) określa art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podanie powinno zawierać co najmniej:

  1. treść żądania,
  2. wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju,
  3. identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego,
  4. czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to zatem, że wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej (np. umorzenie, rozłożenie na raty) winien zawierać identyfikator podatkowy (NIP, PESEL).