Adnotacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego wyłącznie na fakturze.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny do wniosku o zwrot podatku dołącza faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Stosownie do  art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta jest zobowiązany do umieszczenia adnotacji o treści „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego” na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

W przypadku dołączenia przez producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wyłącznie kopii faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego, organ jest zobowiązany do wezwania producenta rolnego, na podstawie art. 50 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do dostarczenia do urzędu gminy oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta adnotacji: “przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Kopia faktury zostaje sporządzona dopiero po umieszczeniu adnotacji. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się zatem faktury vat z adnotacją “przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego” albo kopie faktur vat, na których uprzednio umieszczono adnotację “przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”. Wybór o dołączeniu faktur lub ich kopii należy do producenta rolnego.