Zmiany w podatku rolnym od 2024 r. – 1,5% odpis podatku.

W Dz. U. poz. 1450 z 28 lipca 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany m. in. w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (w art. 1) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (w art. 5). 

ustawie o podatku rolnym dodaje się dodaje się nowe przepisy – art. 6d–6f.

W myśl art. 6d ustawy o podatku rolnym organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną, oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego. Podmiotami uprawnionymi są: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki. W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza).

Stosownie do art. 6d ust. 3 ustawy o podatku rolnym warunkiem przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku sporządza się zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów i składa się od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego.

Stosownie do art. 6e ust. 1 ustawy o podatku rolnym kwotę stanowiącą 1,5% podatku należnego zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego.

Zgodnie z art. 6f ust. 1 ustawy o podatku rolnym z tytułu przekazania kwot stanowiących 1,5% podatku należnego na rzecz podmiotów uprawnionych gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

W ustawie Ordynacja podatkowa nowe brzmienie otrzymuje art. 77c § 2. Przepis dotyczący pomniejszania nadpłaty o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej zgodnie z wnioskiem podatnika ponad 1,5 % podatku należnego stosuje się do nadpłat wynikających z decyzji oraz z korekt deklaracji na podatek rolny zwracanych podatnikom, którzy złożyli wniosek wskazany w art. 6d ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.