Rozdzielność majątkowa małżonków – współwłaścicieli nieruchomości bez wpływu na obowiązek deklarowania opłaty.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stosownie do art. 6h pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy definiując pojęcie właściciela stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Przepis ten formułuje zatem zasadę, że współwłaściciel nieruchomości dla potrzeb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traktowany jest jak właściciel. Wymaga zaakcentowania, że ustawa w tym zakresie nie zawiera żadnych wyjątków różniących obowiązki współwłaścicieli w zależności od wielkości posiadanego udziału. Nie zawiera też uregulowań, które wyłączałyby obowiązki jednego ze współwłaścicieli z uwagi na szczególne ukształtowane wzajemnych relacji majątkowych. Takie normatywne rozwiązanie przesądza o tym, że w każdej sytuacji bycia współwłaścicielem nieruchomości zamieszkałej współwłaściciel obciążony jest obowiązkiem złożenia deklaracji i ponoszenia opłat z tytułu wytwarzanych na tej nieruchomości odpadów.

Nie ma zatem podstaw, by małżonkowie będący współwłaścicielami nieruchomości, tylko z tego względu, że mają ustaloną rozdzielność majątkową oraz prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, składali odrębne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co za tym idzie, by w razie niedopełnienia tego obowiązku, bądź uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wydana była odrębna decyzja dla każdego z małżonków.

Na podstawie: wyrok WSA w Łodzi z 27.11.2019 r. sygn. akt I SA/Łd 568/19wyrok NSA z 10.05.2023 r. sygn. akt III FSK 2156/21