Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy tekst jednolity.

W Dz. U. z 31 lipca 2023 r. poz. 1469 został opublikowany tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulującej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do § 158 ust. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: „(… (skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i …, z … r. poz. … oraz z … r. poz. …)”, przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje się rocznik tego dziennika urzędowego („z … r.”).

Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego – Dz. U. nie stosuje się skrótów „t.j.”, ani określenia “tekst jednolity”.

  • Przykład oznaczenia dziennika ustaw w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).