Jak obliczyć termin w postępowaniu podatkowym?

Dzień dobry 🙂 Dzisiaj rozpoczyna się “Lato z podatkami“. I pewnie nie brzmi to tak dobrze jak “wypoczynek przez całe lato” czy “lato w tropikach” , ale może być to równie przyjemnie spędzony czas.

“Lato z podatkami”, czyli …

  • Na początek codzienny poranny tematyczny wpis.
  • Kolejno rozszerzenie tematu wpisu na forum Podatkowy Referat – uzupełnienia, wyjaśnienia, tłumaczenia, komentarze, pytania i odpowiedzi.
  • I to przez najbliższe 10 tygodni (od 26 czerwca do 1 września).

Jak dołączyć do “Lata z podatkami”?

Przeczytaj codzienny wpis i przejdź do forum: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/, zarejestruj się albo zaloguj (jeżeli jesteś już po rejestracji) i …. czytaj, komentuj, pytaj, odpowiadaj.

?Zaplanuj swoje lato? Dołącz do “Lata z podatkami”?#ToWartoZnać?Dzisiejszy pierwszy wpis z cyklu “Lato z podatkami” dotyczy zasad obliczania terminu w postępowaniu podatkowym.

Prowadząc postępowanie podatkowe organ podatkowy zobowiązany jest do stosowania określonych terminów procesowych. Takim terminem jest np. wyznaczony przez organ podatkowy termin do złożenia wyjaśnień w konkretnej sprawie, 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji, 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji organu I instancji.

Jak obliczyć termin w postępowaniu podatkowym?

Początek terminu.

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, o czym stanowi art. 12 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Podstawową regułą zatem w przypadku terminów określonych w dniach jest pomijanie przy obliczaniu terminu dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyznaczające początek terminu.

Przykład: 14-dniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji I instancji rozpocznie swój bieg następnego dnia po dniu doręczenia decyzji, jeśli doręczenie decyzji nastąpiłoby 26 czerwca 2023 roku, ostatnim terminem na złożenie odwołania będzie 10 lipca 2023 roku (dzień zdarzenia – dzień doręczenia decyzji 26 czerwca 2023 r. nie wlicza się do terminu).

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach i latach.

Przepisy art. 12 § 2-4 ustawy Ordynacja podatkowa rozróżniają terminy określone w tygodniach, miesiącach i latach. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu (art. 12 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 12 § 3 ustawa Ordynacja podatkowa). Natomiast terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień (art. 12 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Przykład: W przypadku terminów określonych w tygodniach koniec terminu następuje z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Chodzi zatem o dzień odpowiadający nazwą początkowemu dniowi terminu. W przypadku gdy został wyznaczony termin tygodniowy, a zdarzenie będące początkiem jego biegu miało miejsce w poniedziałek 26 czerwca 2023 r. , to ostatnim dniem terminu będzie także poniedziałek 3 lipca 2023 r. .

Przykład: Terminy liczone w miesiącach kończą z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi miesiąca, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku gdy wyznaczono termin miesięczny na dokonanie danej czynności, a zdarzenie będące początkiem jego biegu miało miejsce 26 czerwca 2023 r. to ostatnim dniem terminu będzie 26 dzień sierpnia 2023 r. W przypadku gdy wyznaczono termin miesięczny na dokonanie danej czynności, a zdarzenie będące początkiem jego biegu miało miejsce 31 maja 2023 r to ostatnim dniem terminu będzie 30 czerwca 2023 r.

Przykład: Terminy liczone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. W przypadku gdy wyznaczono termin roczny na dokonanie danej czynności, a zdarzenie będące początkiem jego biegu nastąpiło 26 czerwca 2023 r. to ostatnim dniem terminu będzie także 26 czerwca 2024 r.

Upływ terminu procesowego w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Na podstawie art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa reguły obliczania terminów procesowych, wynikających z art. 12 § 1–4 ustawy Ordynacja podatkowa ulegają modyfikacji w przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas termin upływa w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Termin ulega zatem wydłużeniu jedynie wówczas, gdy koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Przykład: Organ podatkowy wyznaczył stronie 10-dniowy termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Doręczenie postanowienia w przedmiocie wyznaczenia stronie terminu do przedstawienia dowodu miało miejsce 15 czerwca 2023 r. Termin do przedstawienia dowodu przypada w niedzielę 25 czerwca 2023 roku. W takim przypadku termin upływa w następnym dniu, tj. w poniedziałek 26 czerwca 2023 r.

Sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy w trakcie biegu terminu.

Dla obliczania terminu bez znaczenia jest fakt, że w trakcie biegu terminu do dokonania określonej czynności wystąpił dzień ustawowo wolny od pracy. Sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy podlega wliczeniu do terminu.

Przykład: Organ podatkowy wyznaczył stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Doręczenie postanowienia w przedmiocie wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego miało miejsce w czwartek 22 czerwca 2023 r. Termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego upływa w czwartek 29 czerwca 2023 roku. Przy ustaleniu terminu nie ma znaczenia, że w trakcie terminu wystąpiła sobota 24 czerwca i niedziela 25 czerwca 2023 r. W przypadku gdyby doręczenie postanowienia w przedmiocie wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego miało miejsce w piątek 23 czerwca 2023 r. pierwszym dniem terminu będzie sobota 24 czerwca 2023 r., a termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego upłynie w piątek 30 czerwca 2023 roku. Jedynie w przypadku gdy ostatni dzień terminu (a nie pierwszy) przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin upływa w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy.

O tym z jakiego przepisu wynika, że niedziela i dzień Bożego Ciała to dni ustawowo wolne od pracy oraz kiedy termin uważa się za zachowany przeczytasz na forum Podatkowy Referat: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/forum/lato-w-podatkach/