Imiona rodziców – nowy element tytułu wykonawczego.

W Dz. U. poz. 556 z 24 marca 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Stosownie do art. 1 pkt 13 lit. a ww. ustawy przepis art. 27 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji otrzymuje brzmienie:

„2) dane zobowiązanego będącego:
a) osobą fizyczną:
– imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,
imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,
– numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer
identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
– numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym
kraju,
b) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną:
– nazwę i adres jego siedziby,
– NIP, numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zobowiązany taki numer
posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
– numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym
kraju;”
.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 27 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tytuł wykonawczy zawiera wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego i jego adresu, a także PESEL, NIP lub REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada.

Oznacza to, że tytuł wykonawczy zostanie uzupełniony o dane zobowiązanego będącego osobą fizyczną: imię ojca i imię matki zobowiązanego oraz datę urodzenia zobowiązanego (ponownie – o czym we wpisie “Powrót do imion rodziców w tytule wykonawczym”.)

Zmiana zacznie obowiązywać od 25 marca 2024 r., tj. po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, stosownie do art. 29 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana będzie miała wpływ na wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie bowiem do art. 6m ust. 1b pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania innych informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego, czyli wskazania imienia ojca i matki zobowiązanego oraz datę urodzenia zobowiązanego.