Zmiany w instrukcji do sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe brzmienie części “Uwagi” Instrukcji określającej sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Zmiana została wprowadzona w § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2864).

Zgodnie z obowiązującym do 31.12.2022 r. brzmieniem “Instrukcji określającej sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych”:

Uwagi:
1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami
zaokrąglania.
2. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, które są objęte pomocą publiczną.
3. Sprawozdania należy wypełniać w rachunku narastającym.

Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2023 r. brzmieniem “Instrukcji określającej sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych”:

Uwagi:

  1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.
  2. Sprawozdanie obejmuje zaległości wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.
  3. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, co do których organ właściwy do poboru należności zastosował ulgę w spłacie stanowiącą pomoc publiczną (raty, odroczenie) i które nie są wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.
  4. Sprawozdania należy wypełnić w rachunku narastającym.