Dzień powstania nadpłaty.

Dzień, w którym powstaje nadpłata określa art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa, a w zakresie podatków i opłat lokalnych w szczególności jest to art. 73 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Nadpłata powstaje z dniem:

  1. zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
  2. zapłaty przez inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
  3. wpłacenia przez inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,
  4. zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Z w/w przepisu wynika zatem, że dzień powstania nadpłaty to dzień faktycznego wpłacenia przez podatnika, inkasenta, spadkobiercę lub osobę trzecią należności w kwocie przekraczającej wysokość zobowiązania wynikającego z ustawy, decyzji lub deklaracji lub w kwocie nienależnej.