Dochody podatkowe jako dochody wykonane w Rb-27S.

W piśmie znak WA-023/87/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wyjaśnia sposób prezentowania danych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie 7 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”.


W myśl postanowień rozdziału 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), dla dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo pocztowe”, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane
do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Terminem wpływu dochodów wykonanych dla środków na rachunku bankowym gminy będzie data
obciążenia rachunku jednostki
. Wyjątek stanowią wpływy z tytułu dochodów podatkowych i innych należności publicznoprawnych, dla których ma zastosowanie art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), gdzie terminem wpływu dochodów wykonanych będzie data obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.

Mając powyższe na względzie, należności o charakterze cywilnoprawnym należy ująć w kolumnie 7 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wyżej wymienionego sprawozdania w dacie wpływu na rachunek jednostki. Natomiast należności publicznoprawne, powinny być wykazane w przedmiotowej kolumnie tego sprawozdania z uwzględnieniem daty obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.

Pismo RIO w Katowicach znak WA-023/87/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku