Zwolnienie szkoły rolniczej od podatku rolnego decyzją wójta gminy.

Od podatku rolnego, na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie dotyczy m. in. ponadpodstawowych szkół rolniczych będących podatnikami podatku rolnego, a zwolnieniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, faktycznie zajęte na działalność oświatową prowadzoną przez szkołę.

Procedurę zwolnienia od podatku rolnego określa art. 13d ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym, wskazując zarówno sposób uzyskania zwolnienia przez podatnika, jak i termin zwolnienia.

Stosownie do art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym zwolnienia i ulgi określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8–13, a  także w art. 13b stosuje się z urzędu, a  pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe, czyli również określone w art. 12 ust. 2 – na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Oznacza to, że zastosowanie zwolnienia od podatku rolnego przedmiotowej szkoły jest możliwe, jeżeli szkoła jako podatnik złoży stosowny wniosek o zwolnienie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na podstawie złożonego wniosku wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o zwolnieniu od podatku rolnego. Stosownie do art. 13d ust. 3 ustawy o podatku rolnym zwolnienia podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Zwolnienie nie może być przyznawane z mocą wsteczną. W przypadku zatem podatnika, którego zamiarem jest korzystanie ze zwolnienia od podatku rolnego od stycznia 2023 r. niezbędne jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosku o zwolnienie w grudniu 2022 r.

W decyzji w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym wójt, burmistrz, prezydent wskazuje okres danego roku podatkowego, w którym zwolnienia obowiązuje.

Decyzja o zwolnieniu umożliwia wykazanie w deklaracji na podatek rolny (DR-1) zwolnienia określonego w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku rolnym (w załączniku ZDR-2).