Obowiązek przesłania upomnienia zobowiązanemu.

W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Stanowi o tym przepis art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oznacza to zatem, że w przypadku gdy podatnik nie wpłaca należnego zobowiązania podatkowego wierzyciel ma obowiązek np. przesłania zobowiązanemu pisemnego upomnienia czy wystawienie tytułu wykonawczego. Niemniej, nie w każdym przypadku niewywiązania się z zapłaty podatku wierzyciel jest zobowiązany do przesłania zobowiązanemu upomnienia.

Obowiązek przesłania upomnienia zobowiązanemu dotyczy dwóch sytuacji:

  1. łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia jest wyższa od dziesięciokrotności kosztów upomnienia (160 zł),
  2. okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

W przypadku spełnienia jednej z ww. przesłanek na wierzycielu ciąży obowiązek przesłania upomnienia.

Powyższe wynika z art. 6 § 1 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

O tym, że upomnienie przesyła się jeden raz do zobowiązanego można przeczytać we wpisie z 21 grudnia 2000 r. “Wierzyciel doręcza upomnienie jednokrotnie”, natomiast o możliwości wystawienia tytułu wykonawczego z pominięciem upomnienia we wpisie z 10 sierpnia 2020 r. “Czy można pominąć upomnienie?”