Farma fotowoltaiczna w podatku od nieruchomości.

Jedno z najnowszych wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinienr RIO.V.070.42.2022 z 14 lipca 2022 r. dotyczy podatku od nieruchomości w zakresie farmy fotowoltaicznej.

Co do zasady w przypadku gdy nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej jest przedmiotem dzierżawy, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości nadal obciąża właściciela tej nieruchomości. Jeżeli dzierżawcą jest przedsiębiorca, który na dzierżawionym terenie prowadzi działalność gospodarczą, to wydzierżawiająca osoba fizyczna opłaca podatek od tej nieruchomości według stawek najwyższych, właściwych dla przedsiębiorców.

W przypadku gdy obiekt (farmę fotowoltaiczną) wzniesiono na cudzym gruncie i nie stanowi ona części składowej gruntupodatek od gruntu powinien uiszczać właściciel gruntu. W zakresie obiektu niestanowiącego części składowej gruntu (gdy budowla elektrowni posadowiona jest na gruncie rolnika dla przemijającego  użytku, a nie na state), a więc będącej odrębnym podmiotem własności w znaczeniu cywilistycznym, stosownie do art. 47 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 ze zm.) w związku z z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – obowiązek podatku będzie spoczywał na właścicielu tego obiektu.

Natomiast w przypadku, gdy obiekt został wzniesiony na cudzym grunciestanowi część składową gruntu (jako część składowa gruntu jest własnością właściciela gruntu) to niezależnie od postanowień umownych, podatnikiem obu tych przedmiotów opodatkowania będzie właściciel gruntu.

Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych niektóre elementy fotowoltaiczne elektrowni solarnych nie są budowlami (np. panele). Opodatkowaniu podlegają wyłącznie elementy budowlane elektrowni fotowoltaicznych — kotwy albo inny system ich mocowania (wyrok USA z 18 grudnia 2018 r., II FSK i275/18).