Kara porządkowa i zastaw skarbowy w 2023 r.

Wysokość maksymalnej kary porządkowej, jaka może zostać nałożona przez organ podatkowy podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie, stosownie do art. 262a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%) (M. P. poz. 696).

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 773 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023. Zgodnie z treścią obwieszczenia wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, na rok 2023 wynosi 3 300 zł. Oznacza to zatem, że organ podatkowy w 2023 r. może nałożyć karę porządkową w wysokości do 3 300 zł. Stanowi to wzrost o 300 zł w stosunku do wysokości kary porządkowej jaka może zostać nałożona w roku 2022 (3 000 zł).

Wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, na których przysługuje zastaw skarbowy podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie, o czym art. 119 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 774 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023. Zgodnie z treścią obwieszczenia wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, na rok 2023 wynosi 15 500 zł. Wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy w roku 2023 winna wynosić co najmniej 15 500 zł. Stanowi to wzrost wartości o 1 600 zł w stosunku do wysokości obowiązującej w 2022 r. (13 900 zł).