Czy można wpisać jedną hipotekę przymusową na podstawie kilku tytułów wykonawczych?

W odpowiedzi na tytułowe pytanie – czy można wpisać jedną hipotekę przymusową na podstawie kilku tytułów wykonawczych? warto przywołać postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego 2011 r. sygn. akt IV CSK 392/10.

W myśl art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Przepis art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie wprowadza zasady, że jedna hipoteka przymusowa może być ustanowiona tylko na podstawie jednego tytułu wykonawczego, a istnienie kilku tytułów wykonawczych musi prowadzić do konieczności ustanowienia kilku hipotek.

Powołany przepis nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu na wniosek wierzyciela, na podstawie kilku tytułów wykonawczych obejmujących jeden rodzaj długów powstałych w kolejnych okresach płatności, jednej hipoteki przymusowej w kwocie wynikającej z zsumowania kwot objętych tymi tytułami.

Nie narusza to w niczym ani interesów dłużnika hipotecznego ani wierzyciela hipotecznego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2004 r., sygn. akt II CK 421/03, nie publ.).

Ustanawianie w takiej sytuacji kilku hipotek odrębnie na podstawie każdego z tytułów wykonawczych byłoby nieracjonalne i niecelowe, albowiem prowadziłoby do tego samego skutku przy zbędnym i uciążliwym zwiększeniu liczby koniecznych czynności biurowych i liczby spraw sądowych oraz wzrostu kosztów postępowania (por. postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2009 r., IV CSK 224/09, nie publ. oraz z dnia 10 lutego 20011 r., IV CSK 349/10 nie publ. ).