W jakiej sytuacji ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje obojgu małżonkom?

Czy warto wracać do pism i interpretacji wydawanych przez Ministerstwo Finansów kilka czy kilkanaście lat temu? Dzisiaj powrót do pisma Ministerstwa Finansów z 2007 r., z którego wynika, że wydatki poniesione przez jednego z małżonków, ale dotyczące użytków rolnych będących współwłasnością łączną małżonków oznaczają ulgę inwestycyjną w podatku rolnym dla obojga małżonków.

Pismo z dnia 16 sierpnia 2007 r. Ministerstwa Finansów PL-832/61/07/AP/600 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

Odpowiadając na pismo z dnia 28 czerwca 2007 r. nr (…) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku rolnym – Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) podatnikom tego podatku przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, a także zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym podatnikami tego podatku są m.in. osoby fizyczne będące właścicielami gruntów.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym, jeżeli grunty, podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, z wyjątkiem sytuacji, gdy grunty te stanowią gospodarstwo rolne, prowadzone w całości przez jednego ze współwłaścicieli (wtedy obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie).

Z powyższego wynika, że w przypadku gruntu stanowiącego współwłasność podatnikami od tego gruntu są z zasady wszyscy współwłaściciele.

Definicję współwłasności zawiera art. 195 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Szczególnym przypadkiem współwłasności jest wspólność majątkowa małżonków (współwłasność łączna), którą regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli inwestycji dokonano na gruntach stanowiących współwłasność małżonków, należy przyjąć, że nakłady związane z przyznaniem ulgi inwestycyjnej dotyczyły obojga współwłaścicieli (małżonków). Ulga inwestycyjna dotyczy w takim przypadku obojga małżonków. Poniesione nakłady mogą być udokumentowane rachunkami wystawionymi na któregokolwiek ze współwłaścicieli (małżonków).

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.