Odpowiedzi na pytania – newsletter – przykład.

Od 8 miesięcy można co tydzień, w każdy wtorek, otrzymać newsletter strony Podatkowy Referat zatytułowany “Odpowiedzi na pytania”. W newsletterze odpowiedzi na 2 pytania.

Przykład treści newslettera poniżej:

Zmieniony tytuł wykonawczy.

Pytanie: Jak postąpić w przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży deklarację zwiększającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (np. rok do tytułu z tytułu zamieszkania nowo narodzonego dziecka) a ma już wystawiony tytuł wykonawczy?

Odpowiedź: W przypadku braku zapłaty również w zakresie dodatkowego zobowiązania dotyczącego opłaty z tytułu zamieszkania nowo narodzonego dziecka, wierzyciel jest zobowiązany do wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego.

Stosownie bowiem do art. 28b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydana decyzja, postanowienie lub inne orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym albo zostanie złożona korekta dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodująca zwiększenie wysokości należności pieniężnej, wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy. W zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie oraz kosztów upomnienia należnych na dzień wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule wykonawczym wskazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.   Przed sporządzeniem zmienionego tytułu wykonawczego wierzyciel jest zobowiązany przesłać do zobowiązanego upomnienie na dodatkową należność wynikającą ze złożonej deklaracji zwiększającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O skutkach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie można przeczytać w poniższym wpisie:

Upomnienie do spadkobiercy podatnika.

Pytanie: Spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy do spadkobiercy można przesłać upomnienie?

Odpowiedź: W świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym spadkobierca jest takim samym zobowiązanym jak podatnik, który nie płaci ciążących na nim zobowiązań podatkowych. Wobec spadkobiercy, który uchylania się od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.

Czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych jest m. in. sporządzenie i doręczenie upomnienia oraz wystawienie tytułu wykonawczego. W pierwszej kolejności zatem do spadkobiercy powinno zostać wysłane upomnienie dotyczące niezapłaconych należności wskazanych w decyzji o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy.

O zasadach postępowania w przypadku śmierci podatnika, który pozostawił niezapłacone zaległości podatkowe można przeczytać  w poniższym wpisie:

Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online prowadzonych od 15 czerwca 2020 r.

Lista pytań zamieszczonych w 36 newsletterach oraz zapisy.