Nowe kody podstaw prawnych do eTW.

W dniu dzisiejszym, 28 marca br., na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych został opublikowany zaktualizowany słownik podstaw prawnych służący do ustalenia kodu podstawy prawnej dla tytułu wykonawczego Tw-1.

Do słownika podstaw prawnych dodano 2 nowe podstawy dotyczące podatków i opłat będących dochodami gminy: NPNFOGOK.

NPNF Nieuiszczony podatek od nieruchomości (os.fiz.)-art. 2, art. 3 i art. 6 ust. 1 i 6 ustawy z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019.1170)

Wskazany kod NPNF dotyczy art. 6 ust. 6 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, czyli osób fizycznych zobowiązanych złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w zakresie podatku od nieruchomości.

OGOKNieuiszczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-art.6ka ustawy z 13.09.1996 o utrzym. czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888)

Wskazany kod OGOK dotyczy art.6ka ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Źródło: Słownik podstaw prawnych