Projekt ustawy – wsparcie osób w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy (aktualizacja 12.03.2022r.)

Do Sejmu RP został skierowany w dniu dzisiejszym, 7 marca br., projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt ustawy 0 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje możliwość podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będą mieć zapewnioną opiekę zdrowotną i dostęp do edukacji. W projekcie ustawy przewidziano również wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Zasady wsparcia finansowego dla osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich określa art. 10 projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.

Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 projektu ustawy 0 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Aktualizacja:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w dniu 12 marca 2022 r. w Dz. U. poz. 583.