Zawieszenie postępowania z uwagi na śmierć strony.

Zgodnie z art. 102 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących poszczególnych praw i obowiązków wstępują jej spadkobiercy.

Oznacza to, że w przypadku gdy w chwili śmierci spadkodawcy toczyło się wobec niego postępowanie podatkowe lub postępowanie zostało zakończone nieostateczną decyzją, do takiego postępowania wstępują spadkobiercy zmarłego podatnika. Aby postępowanie mogło zostać zakończone muszą zatem zostać ustaleni spadkobiercy albo kurator spadku. Do tego czasu postępowanie podatkowe zostaje zawieszone, na podstawie art. 201 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku zawieszenia postępowania z uwagi na śmierć strony postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania pozostawia się w aktach sprawy do czasu ustalenia spadkobierców, kuratora, zarządcy sukcesyjnego lub przedstawiciela strony (art. 201 § 1 pkt 2a ustawy Ordynacja podatkowa).

Postanowienie o zawieszeniu postępowania z uwagi na śmierć strony

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Znak sprawy

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Postanowienie

Na podstawie art. 201 § 1 pkt 1, § 2a i 3 w związku z art. 217 § 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598)

postanawiam

zawiesić postępowanie prowadzone wobec ………………………………………… w zakresie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu ……………………………………………………………. za okres …………………z uwagi na śmierć strony w dniu…………

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania pozostawia się w aktach sprawy do czasu ustalenia spadkobierców, kuratora, zarządcy sukcesyjnego lub przedstawiciela strony.

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Stosownie do art. 205a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, czyli w razie śmierci strony – po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo zarządcy sukcesyjnego w sprawach objętych zarządem sukcesyjnym albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku.

Zgodnie z art. 205a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy albo postępowanie nie zostanie podjęte z udziałem zarządcy sukcesyjnego zmarłej strony, organ podatkowy może zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.