Bez opłaty komorniczej od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. od wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym nie będzie pobierana opłata komornicza. Obecnie wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, do uiszczenia opłaty komorniczej, o czym stanowi art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny wykonując obowiązek pobrania opłaty komorniczej potrąca opłatę z kwot uzyskanych w egzekucji na podstawie art. 66 § 6 w związku z § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rezygnacja z opłaty komorniczej wynika z art. 1 pkt 28 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553). Zgodnie ze wskazanym przepisem w art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uchyla się § 3–7. Stosownie do art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, ustawa weszła w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m. in. art. 1 pkt 28, który wchodzi w w życie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w życie ustawy. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem 20 lutego 2021 r., a zatem przepis likwidujący opłatę komorniczą wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.