Ustawa o opłacie skarbowej – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dz. U. poz. 1923 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega m. in.: dokonanie czynności urzędowej na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  • z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  • z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  • z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Stawka opłaty skarbowej wynika z załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Wybrane stawki opłaty skarbowej oraz obowiązujące zwolnienia zawiera poniższe zestawienie:

CzęśćPrzedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienie
Dokonanie czynności urzędowej   
53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego  10 zł6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
  Wydanie zaświadczenia   
 8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza  21 zł 
 21. Pozostałe zaświadczenia  17 zł  11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego  
Złożenie dokumentu     
 Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  17 złdokument stwierdzający udzie-lenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598)