Decyzję doręcza się na piśmie.

Decyzje doręcza się stronie na piśmie – tak brzmi od 5 października 2021 r. przepis art. 211 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W podobny sposób brzmi przepis art. 218 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczący postanowień – postanowienie, od którego służy zażalenie doręcza się na piśmie.

Zmiana brzmienia art. 211 ustawy Ordynacja podatkowa została wprowadzona przez art. 84 pkt 45 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163, 1598), natomiast zmiana art. 218 ustawy Ordynacja podatkowa – przez art. 84 pkt 46 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Z treści art. 211 ustawy Ordynacja podatkowa przed zmianą “Decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej” zostały skreślone wyrazy „lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Zatem art. 211 ustawy Ordynacja podatkowa aktualnie stanowi: decyzję doręcza się stronie na piśmie.

Podobnie, z treści art. 218 ustawy Ordynacja podatkowa przed zmianą “Postanowienie, od którego służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej” zostały skreślone wyrazy „lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Zatem art. 218 ustawy Ordynacja podatkowa aktualnie stanowi: postanowienie, od którego służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie.

Zmiana jest wynikiem zmian wprowadzonych w zakresie jednej z ogólnych zasad postępowania podatkowego uregulowanej w art. 126 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dotychczas przepis określał, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Po zmianie, obowiązującej od 5 października 2021 r. przepis art. 126 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (zmiana wprowadzona przez art. 84 pkt 20 ustawy o doręczeniach elektronicznych).

Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

Podsumowując, od 5 października 2021 r. decyzje i postanowienia doręcza się stronie na piśmie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.