Stawka podatku rolnego i leśnego na 2022 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2021 r. zostały ogłoszone i opublikowane w Monitorze Polskim komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiące podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego oraz stawki podatku leśnego na rok podatkowy 2022.

W Monitorze Polskim poz. 951 został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. Stanowi to wzrost o 2,93 zł w stosunku do średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do podatku rolnego na rok bieżący – 2021 (58,55 zł za 1 dt).

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 61,48 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość. Przyjęta uchwałą rady gminy średnia cena skupu żyta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego zarówno w odniesieniu do gruntów gospodarstw rolnych, jak i gruntów pozostałych.

Stawka podatku rolnego w 2022 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt wyniesie:

  • 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta, czyli 2,5 x 61,48),
  • 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta, czyli 5 x 61,48).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W Monitorze Polskim poz. 950 został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Zgodnie z komunikatem średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Stanowi to wzrost o 15,42 zł w stosunku do  średniej ceny drewna będącej podstawą do podatku leśnego na rok bieżący – 2021 (196,84 zł za 1m3).

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o leśnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 212,26 zł za 1 m3wskazać inną niższą wartość.

Stawka podatku leśnego w 2022 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m3 wyniesie 46,6972 zł.

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.