Termin płatności – co to znaczy?

Dzisiaj 16. sierpnia, przypada termin płatności podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych. Pomimo wskazania w przepisach ustaw podatkowych terminu płatności rat ww. podatków za miesiąc sierpień – “w terminie do dnia 15. każdego miesiąca”, z uwagi na treść art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa i przypadający 15 sierpnia – dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.

W ustawach podatkowych oraz uchwałach rady gminy terminy płatności określane są kalendarzowo poprzez wskazanie dnia miesiąca albo dnia, w którym zachodzi określone zdarzenia. W tym celu używa się określenia „w terminie do dnia”.

Sformułowanie „w terminie do dnia” wskazujące dzień miesiąca oznacza, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku lub opłaty w dniach poprzedzających dzień, w którym przypada termin płatności, lecz ostateczny termin dokonania zapłaty to termin płatności.

Termin płatności podatku lub opłaty to zatem ostatni dzień, w którym zobowiązany winien uregulować ciążące na nim zobowiązanie podatkowe.

Termin płatności podatku, czyli jego wymagalności, jest terminem, w którym dłużnik podatkowy powinien spełnić swoje świadczenie podatkowe, a jednocześnie wierzyciel podatkowy ma prawo żądania określonego zachowania się dłużnika podatkowego wynikającego z treści stosunku zobowiązaniowego (uchwała NSA z 29 czerwca 2009 r. sygn. akt I FPS 9/08).

Wskazując w uchwale termin płatności rada gminy musi pamiętać o określeniu terminu płatności dla każdego zobowiązanego. Jako przykład wskazać należy określenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. opłatę uiszcza się za cały rok w terminie do 30 listopada każdego roku. Konieczne jest ponadto określenie terminu płatności dla właścicieli nieruchomości, którzy np. nabędą nieruchomość po terminie płatności wskazanym w uchwale, to jest w okresie od 1 do 31 grudnia danego roku.