Termin uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty.

Czy można ustalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w trakcie roku kalendarzowego, którego opłata dotyczy? Na to pytanie odpowiada NSA w najnowszym wyroku z 24 marca 2021 r. sygn. akt III FSK 2334/21.

Uchwała organu stanowiącego w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe została podjęta 20 grudnia 2019 r. z jednoczesnym wskazaniem że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 31 grudnia 2019 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło w całości nieważność uchwały wskazując, iż stawka określona uchwałą nie może wejść w życie w trakcie roku, ponieważ obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia i obliczana jest w formie ryczałtu za cały rok.

WSA w Olsztynie wyrokiem z 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 213/20 uchylił zaskarżoną uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

NSA uchylił zaskarżony wyrok w całości, wskazując:

Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana za rok. Takie normatywne wyrażenie, gdzie ustawodawca odnosi się do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty ,,za rok’’ nie można rozumieć w taki sposób, że z uwagi na wprowadzenie mechanizmu ryczałtu można w dowolnym okresie danego roku ustalać tę stawkę opłaty. Nie można bowiem w szczególności jako uzasadnienie takiego poglądu wskazywać na sformułowanie odnoszące się do ustalenia ,,za rok’’ w odróżnieniu do ustalenia ,,na rok’’. Przy zastosowaniu zatem obu wyrażeń należałoby przyjąć konieczność wprowadzenia stawki ryczałtowej obejmującej cały rok, a więc bez możliwości jej ustalenia, czy też podwyższenia w trakcie roku. Nie ma przy tym znaczenia dla przyjęcia takiego sposobu wykładni tej regulacji, że termin płatności opłaty przypada przykładowo na drugą połowę roku. W ramach kształtu normatywnego art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nie wskazuje bowiem na termin płatności.

Podsumowując, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie może być ustalana w dowolnym okresie roku.