Wzory TW w kalendarzu.

W Dz. U. poz. 176 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (do pobrania: https://podatkowyreferat.online/d2021000017601/). Rozporządzenie określa m. in. wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz kolejnego tytułu wykonawczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Wzory tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych.

Na dzień dzisiejszy znane są następujące wzory tytułów wykonawczych:

TW-1 (3) – z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850),

TW-1 (4) – z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968),

TW-1 (5) – z rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176).

Okresy obowiązywania poszczególnych wzorów TW.

TW-1 (3)do 20 lutego 2021 r.

Stosownie do § 3 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968). W § 2 tego rozporządzenia (przepis przejściowy) wskazano, że wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z dniem 20 lutego 2021 r. traci moc także przepis przejściowy, a zatem od dnia 20 lutego 2021 r.  wzór tytułu wykonawczego (TW-1 (3)) określony rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2016 r. nie może być stosowany.

TW-1 (4)do 20 sierpnia 2021 r.

Stosownie do § 2 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968), mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. od dnia 20 lutego 2021 r. Zatem wzór tytułu wykonawczego (TW-1 (4)) określony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r. może być stosowany do 20 sierpnia 2021 r.

TW-1 (5)od 20 lutego 2021 r.

Stosownie do § 4 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.. Zatem od dnia 20 lutego 2021 r. może być stosowany wzór tytułu wykonawczego TW-1 (5).

Reasumując: Od dnia 20 lutego 2021 r. wierzyciel może stosować dwa wzory tytułów wykonawczych: TW-1 (5) i TW-1 (4), z tym że TW-1 (4) do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Warsztaty online – co w programie?

Spotkania online mogą być prowadzone w różnej formie: webinaria, szkolenia, warsztaty. W trakcie warsztatów online istnieje możliwość zadawania pytań podczas całego czasu ich trwania, bez wydzielonego okresu (najczęściej na koniec spotkania). Dostępne są wówczas wszystkie formy zadawania pytań i konwersacji: za pomocą wizji i fonii (z włączonym mikrofonem, z włączonym mikrofonem i kamerą, poprzez przesłanie pytania na chat).

Wątpliwości, które mogą pojawiać się w trakcie przygotowywania do wdrożenia zmian w zakresie wystawiania zarówno upomnień, jak i tytułów wykonawczych zostaną omówione w trakcie warsztatów online “UPOMNIENIE I TYTUŁ WYKONAWCZY OD 20 LUTEGO 2021 R.”

Co powinno znaleźć się w programie warsztatów online “Upomnienie i tytuł wykonawczy od 20 lutego 2021 r.”? Hmmm… pouczenia w upomnieniu, wyłączenie obowiązku wystawienia upomnienia, przedawnienie kup, sporządzenie TW na zobowiązanego pozostającego w związku małżeńskim, rezygnacja z zaokrąglenia, rodzaj TW do ustanowienia hipoteki przymusowej…… Możesz wziąć udział w tworzeniu programu. Dzisiaj w godz. 18-22 możesz wpisać swoje propozycje w komentarzu. Może to być konkretne zagadnienie z którym masz problem, możesz zobrazować to również przykładem. Będziesz mieć pewność, że żadna kwestia nie zostanie pominięta. W poniedziałek program warsztatów zostanie opublikowany.

Szczegóły wraz z możliwością zamówienia dostępne: https://podatkowyreferat.pl/pl/c/Warsztaty-online/32