Kilka informacji o doręczeniach elektronicznych.

Czy tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru z decyzją w sprawie podatku lub opłaty zostanie zastąpiony przez doręczenie elektroniczne ? Tak, takie zmiany wprowadza opublikowana w Dz. U. poz. 2320 ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Przepis wprowadza nowe rozwiązania w zakresie doręczania pism, w tym doręczania pism w świetle ustawy Ordynacja podatkowa.

Zasady doręczania korespondencji – art. 4 i art. 5 ustawy.

Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych (rejestr publiczny, w którym gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych).

W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego to usługa umożliwiająca przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniająca dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniąca przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczona przez operatora wyznaczonego.

Publiczna usługa hybrydowa.

Publiczna usługa hybrydowa to usługa pocztowa, dla podmiotów niepublicznych niekorzystających z technologii cyfrowych, która polega na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu, świadczona przez operatora wyznaczonego, jeżeli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny.

Zmiany w doręczaniu pism w Ordynacji podatkowej – art. 84 ustawy.

Zmianie ulega sposób doręczania pism określony w art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa.

Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.

W przypadku braku możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

W przypadku braku możliwości doręczenia w/w sposób, organ podatkowy doręcza pisma przesyłką rejestrowaną albo za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku braku możliwości doręczenia pisma na adres do doręczeń elektronicznych, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.

Termin wprowadzenia usługi doręczenia elektronicznego – art. 155 ustawy.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

Wejście w życie przepisów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.,(z wyjątkami niedotyczącymi wskazanych informacji).