Skutki złożenia deklaracji z ucpg po terminie.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciela nieruchomości obowiązuje kilka terminów uzależnionych od stanu faktycznego, zapisanych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminy przedstawia poniższa infografika.


Terminy składania deklaracji przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Określenie “w terminie 14 dni” oznacza, że 14 dzień jest ostatnim dniem, w którym powinien być wypełniony obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Termin „do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana” oznacza, że upływ ostatniego 10 dnia miesiąca uważa się za koniec terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, o czym stanowi art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku ze śmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca (art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy po terminie.

Mimo obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składają po terminie zarówno pierwsze deklaracje, jak również nowe (zmieniające) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie po terminie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpływa na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest ponoszona za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Złożenie po terminie nowej deklaracji zwiększającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym jest dopuszczalne i powoduje zwiększenie wysokości opłaty za okres wsteczny, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6m ust. 2 zdanie drugie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się bowiem za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zwiększenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dotyczyć wyłącznie  zobowiązania z tytułu opłaty, które nie uległo przedawnieniu (stosownie do art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązanie z tytułu opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty.)

Złożenie po terminie nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny nie jest dopuszczalne, o czym stanowi wprost art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty po terminie nakłada obowiązek poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej wysokości za okres wsteczny (do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia tej nowej deklaracji).

Złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na śmierć mieszkańca po terminie 6 miesięcy od dnia jego śmierci powoduje obowiązek poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej wysokości od miesiąca śmierci mieszkańca do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia tej nowej deklaracji.