Uczymy się na błędach.

Dzisiaj, na koniec dnia napiszę o błędach, o błędach których chcemy uniknąć w naszej pracy związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spojrzymy, na czym błąd polega, ustalimy dlaczego jest to błąd i nie będziemy kusić losu (o nie!) – wyciągniemy naukę, aby takiego błędu u siebie nie popełnić.

Za przykłady do nauki posłużą nam uchwały kolegiów RIO w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ostatnich kilku tygodni.

Niestety, błędny zapis przepisu określającego wejście w życie uchwały rady gminy to nadal pojawiająca się nieprawidłowość, skutkująca stwierdzaniem nieważności części uchwały. Zapis o treści: “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, z mocą obowiązującą od dnia 1 (tu miesiąc) 2020 r.” jest nieprawidłowy – zawiera w sobie dwa odmienne, wzajemnie wykluczające się terminy wejścia w życie – pierwszy to 15 dzień od ogłoszenia uchwały, drugi to – wskazany dzień kalendarzowy – 1 dzień danego miesiąca. Przy takim zapisie nikt nie wie od kiedy uchwała np. wprowadzająca nową metodę ustalania opłaty miałaby obowiązywać. Zapis narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Prawidłowy zapis to np. „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ………….. i wchodzi w życie od dnia 1 (tu miesiąc i rok)”.

Zmiana danych zobowiązuje właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji, a nie korekty deklaracji. Na to zwraca uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w uchwale Nr 117/2020 z 25 maja 2020 r. wskazując, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zatem w sytuacji zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację nie zaś jej korektę. Instytucja korekty deklaracji określona jest dyspozycją art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. W myśl dyspozycji tego przepisu korekta deklaracji może być dokonana przez podatnika w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia przyczyn jej złożenia.

Na inny błąd wskazuje Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w uchwale nr 170/g224/P/20z dnia 1 lipca 2020 r. Rada gminy dokonując zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiącymi odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustaliła stawkę opłaty pomniejszoną o kwotę zwolnienia nie wskazując wprost kwoty zwolnienia. Błędny jest zatem zapis “Ustala się miesięczną stawkę uwzględniającą zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości ……. od osoby”. Naruszenia to art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Również w uchwale sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w uchwale nr XVI.128.S.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. wskazało błąd. Rada gminy postanowiła, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się przelewem na indywidualny rachunek bankowy przyznany każdemu płatnikowi, wskazany w informacji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Zapis taki nie uwzględnia norm art. 60 § 1 pkt 1 i art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, które do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują odpowiednie zastosowanie. Pierwszy z powoływanych przepisów prawa przesądza o możliwości uiszczenia opłaty w gotówce, a powyższa forma zapłaty została pominięta w badanej uchwale. Drugi z przepisów zawiera definicję płatnika, które to określenie występuje w uchwale, i które oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Dobrego weekendu 🙂