Zwolnienie w sprawozdaniu RB-27S i SP-1.

Dzisiejszy poranek przywołał gorący temat wykazywania zwolnień w sprawozdaniu RB-27S i SP-1 za sprawą wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz pytania jednego z uczestników szkolenia z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pierwszej kolejności spójrzmy na podatek od nieruchomości oraz komunikat Ministerstwa Finansów z 3 lipca 2020 r., Podejmowane przez rady gmin uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z danymi dotyczącymi podstaw opodatkowania zwolnionymi od podatku od nieruchomości – według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.- podlegają wykazaniu w części B sprawozdania SP-1.

W kolumnie podstawy opodatkowania zwolnione z podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin powinny zostać wykazane tylko te powierzchnie/wartości przedmiotów opodatkowania, które na dzień 30 czerwca zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej nieruchomości objęte są takim zwolnieniem. Natomiast, jeżeli zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej na dzień 30 czerwca podlegają one opodatkowaniu wykazuje się je w kolumnie podstawy opodatkowania opodatkowane podatkiem od nieruchomości.
Sprawozdanie SP-1 stanowi swoiste odwzorowanie stanu ewidencji podatkowej nieruchomości w dniu 30 czerwca, nie dokonuje się w nim proporcjonalnego ujmowania podstaw opodatkowania opodatkowanych i zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, które odzwierciedlałoby fakt korzystania ze zwolnienia przez dany przedmiot opodatkowania tylko przez część roku podatkowego.

Pełna treść komunikatu MF: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-wyjasnienia-i-komunikaty/

Wartość zwolnienia wynikającego z podjętej przez radę gminy uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za okres obejmujący okres sprawozdawczy sprawozdania RB-27S czerwiec 2020 r. (czyli styczeń – czerwiec 2020 r.) wykazuje się w kol. 13 Rb-27S. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wskazuje na obowiązek wykazania w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutków finansowych wynikających ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, zatem również na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

W sprawozdaniu RB-27S nie wykazuje się natomiast skutków przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, podjętej na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedłużenie terminów płatności rat nie stanowi żadnej z kategorii wskazanych w kolumnach 12-15 sprawozdania Rb-27S, nie jest ulgą ani nie stanowi odroczenia terminu płatności przyznanego w drodze decyzji organu podatkowego.

W kolumnie 14 i 15 „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie umorzeń zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku– wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonego wsparcia przez organ podatkowy z powodu COVID-19 na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Skutki wynikają z decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać nie zalicza się skutków finansowych wynikających z zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku (co wynika z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli tarczy 4.0).

Czy skutki zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wykazuje się w RB-27S? – pyta jeden z uczestników warsztatów online poświęconych naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak, rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w części dotyczącej kolumny 13 nie wprowadza żadnych wyjątków. Zatem każde zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winno znaleźć swoje finansowe odzwierciedlenie w tej kolumnie. Dotyczyć to będzie zarówno zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, jak i wskazanego w pytaniu zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.