Wykaz udzielonych ulg obejmuje nie tylko podatników.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, w terminie do końca maja danego roku za rok poprzedni, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Oznacza to, że ww. wykazem powinny być objęte wszystkie podmioty, którym udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą dotyczyć podatników. Natomiast stosownie do art. 67c § 2 ustawy Ordynacja podatkowa o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą ubiegać się również spadkobiercy podatnika oraz osoby trzecie. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, winien obejmować nie tylko podatników, ale i pozostałe podmioty, którym udzielono ulg w spłacie ich zobowiązań, np. spadkobierców podatnika.