Wyodrębnienie nowego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pismem z dnia 5 lutego 2024 r. nr RIO-NR.N-432-1/2024 opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwości podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę ws. stawek podatku od nieruchomości po rozpoczęciu roku budżetowego

Przepisy art. 5 ust. 1-4art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.) nie wprowadzają zakazu wyodrębnienia w trakcie roku podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania.

Jednak przyjęcie dopuszczalności takiej zmiany ograniczone jest poprzez dyspozycję wspomnianego art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym w przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (…) – stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy (…)”. Przepis ten należy rozumieć tak, że pojęcie “rada nie uchwali stawek” oznacza, że przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku niepodjęcia uchwały na dany rok do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Jeżeli zaś rada spóźni się z uchwaleniem stawek i będzie chciała je uchwalić w następnym roku (od dnia 1 stycznia) – to nie będzie już uprawniona, gdyż z mocy prawa obowiązywać będą stawki obowiązujące w poprzednim roku kalendarzowym (Wyrok NSA z 25.10.2013 r., II FSK 2772/11).

Na terenie Gminy obowiązuje uchwała z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. Wskazany akt prawny wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, a okres jego obowiązywania nie został ograniczony tylko do roku 2023. Niepodjęcie przed rozpoczęciem roku budżetowego 2024 nowej uchwały ws. stawek podatku powoduje, że z mocy prawa obowiązują stawki obwiązujące w roku poprzednim. Podjęcie uchwały obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez radę jak i jej należytą publikację.

Mając na względzie powyższe, o ile z zasady dopuszczalnym jest wyodrębnienie w ciągu roku podatkowego nowej, bardziej szczegółowej kategorii opodatkowania (przy czym zmiana ta nie może wpływać niekorzystnie na sytuację podatników objętych tą normą), to zasada ta doznaje ograniczenia dyspozycją art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca przesądził więc, że bezczynność organu stanowiącego w zakresie uchwalania stawek podatków przed rozpoczęciem roku podatkowego skutkuje tym, że traci on kompetencję w tym zakresie. Z treści analizowanego przepisu nie sposób wywieść, by stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy miały pozostawać w mocy tylko do czasu podjęcia nowej uchwały.