Zwrot utraconych dochodów – 1,5% należnego podatku rolnego – projekt rozporządzenia.

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o podatku rolnym, wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, które umożliwiają przekazywanie przez organy podatkowe, na wniosek podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi oraz rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, 1,5% należnego podatku rolnego, na rzecz podmiotów uprawnionych.

Z tytuł tytułu przekazania przez organy podatkowe kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych, gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów, stosownie do art. 6f ustawy o podatku rolnym.

Na stronie RCL został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego (z 19.12.2023 r.) wraz z projektem wzoru wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania kwot, o których mowa w art. 6d ust. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym.

Stosownie do projektu co do zasady, gmina składać będzie wniosek do właściwego wojewody  w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek, np. wniosek o zwrot utraconych dochodów za 2024 r. będzie składany do dnia 31 marca 2025 r.

Projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość skorygowania przez gminę złożonego wniosku o zwrot utraconych dochodów, w związku ze skorygowaniem deklaracji podatkowej oraz z wydaniem przez organ podatkowy decyzji – skutkujących podwyższeniem wysokości należnego podatku rolnego. Natomiast w razie, gdy w wyniku skorygowania deklaracji podatkowej lub wydania przez organ podatkowy decyzji nastąpi obniżenie wysokości należnego podatku rolnego, gmina będzie zobowiązana skorygować uprzednio złożony wniosek o zwrot utraconych dochodów, na kwotę wynikającą z zastosowania art. 77c § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pomniejszającą zwracaną podatnikowi nadpłatę.

Stosownie projektu co do zasady, rekompensata będzie wypłacana w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym złożono wniosek.