Podmioty uprawnione do uzyskania 1,5 % odpisu podatku rolnego.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego wskazuje art. 6d ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Należą do nich:

1)    związki zawodowe rolników indywidualnych uprawnione do otrzymania kwoty na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 99 oraz z 2023 r. poz. 1450) albo

2)    związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uprawnione do otrzymania kwoty na podstawie art. 257a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 oraz z 2023 r. poz. 1450), albo

3)    Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uprawniony do otrzymania kwoty na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 281 oraz z 2023 r. poz. 1450).

Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, może przekazać 1,5% podatku rolnego na rzecz związku zawodowego rolników indywidualnych wybranego przez siebie spośród związków zawodowych rolników indywidualnych wpisanych na listę.

Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, może wnioskować do właściwego organu podatkowego o przekazanie przez ten organ 1,5% podatku rolnego na rzecz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wpisanego na listę.

Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną oraz podatnik podatku rolnego będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną może wnioskować do właściwego organu podatkowego o przekazanie przez ten organ 1,5% podatku rolnego na rzecz związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne wybranego przez tego podatnika spośród związków rewizyjnych zrzeszających rolnicze spółdzielnie produkcyjne wpisanych na listę.

Listy podmiotów uprawnionych, sporządzone co roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, umieszczane są na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.

Tematyka przekazania kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych do jej otrzymania została poruszona również we wpisie z 27 listopada 2023 r. “Kalendarz przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego”.